دستگاه ازن

دستگاه ازن

دستگاه ازن دستگاه ازن,o3,ظرفیت 10گرم,20گرم  مخصوص پساب های صنعتی بعنوان ضد بو وکاهش مواد آلی فاضلاب

دستگاه ازن,o3,ظرفیت 10گرم,20گرم  مخصوص پساب های صنعتی بعنوان ضد بو وکاهش مواد آلی فاضلاب