دستگاه کنترل PH

دستگاه کنترل PH
دستگاه کنترل PH

دستگاه کنترل PH

دستگاه کنترل PH با فتاوری جدید و قیمت تمام شده پایین در تصفیه خانه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

کنترلر  پی اچ   جهت اندازه گیری، نمایش و کنترل میزان PH مواد شیمیایی استفاده میشود . این PH کنترلر دارای 2 رله ی کنترلی ( قطعه الکترویکی موجود روی برد دستگاه)  است که به طور معمول جریان برق در مدار را کنترل می کنند. در این دستگاه می توان مقدار pH مورد نظر را به عنوان یک نقطه تنظیم (مانند مقدار 7.00 pH) تعیین کرد، هنگامی که مقدار pH زیر این نقطه باشد ، کنترلر فرمان رله یا سوئیچ را صادر میکند که در نتیجه یک پمپ فعال شده یا یک دریچه برقی بسته یا باز میگردد. اقدامات لازم جهت تغییر یا تصحیح مقدار ph  به میزان مطلوب توسط پمپ تزریق انجام شده و  هنگامی که مقدار PH به مقدار تعیین شده Setpoint  برسد سوئیچ ON صادر میگردد.

هرگونه عملیات تجاری یا صنعتی که در آن فاضلاب ایجاد می شود، باید دارای سیستم اندازه گیری، کنترل و تصفیه آب پساب باشد. pH فقط یکی از پارامترهایی است که باید در این صنایع رعایت شود. می دانیم که سطح نامناسب پ هاش در صنایع غذایی و تصفیه میتواند منجر به فاجعه گردد، در ضمن اندازه گیری و تنظیم سطح PH مایعات به طور مداوم بسیار زمان بر است. بدین منظور کنترل کننده PH متر با خروجی رله به طور خودکار سطح pH را برای شما کنترل و تنظیم می کند. این نمایشگر تابلوئی مناسب جهت استفاده بری روی تابلوهای برق  و PLC میباشد و با استفاده از الکترود صنعتی 5 متری خود میتواند علاوه بر میزان PH، مقدارORP را نیز کنترل و مقدار دمای محلول را به طور خودکار ATC اندازه گیری و نمایش دهد.

کاربرد: عملیات استخراج معادن، کارواش ها، کارگاه های حاوی مواد شیمیایی ، روغن های روان کننده ، گریس ها، سایت های صنعتی که در آن آلاینده های خاص محل باید از طریق سیستم های کنترل فاضلاب کنترل شوند، ایستگاه های خدماتی( سوخت گیری اتومبیل) و...