روش های سیستم تصفیه فاضلاب

روش های سیستم تصفیه

روش های سیستم تصفیه فاضلاب

انوع روشهاي تصفيه نسبت به نوع كيفيت مورد انتظار و آناليز پساب مورد نظر مورد طراحي قرار مي گيرد. روشهاي بسترهاي دوارقطره چكان ،لجن فعال ،اكسيداسيون،ديسكهاي چرخان SBR
تصفیه طبق استاندارد محیط زیست تصفیه طبق استاندارد محیط زیست
تصفیه برای فضای سبز تصفیه برای فضای سبز
تصفیه برای برگشت آب تصفیه برای برگشت آب
پیش تصفیه دفع بهداشتی پیش تصفیه دفع بهداشتی