استاندارد سپتيك تانك بتني

استاندارد سپتيك تانك بتني

استاندارد سپتيك تانك بتني

استاندارد و كيفيت بكاررفته در ساخت سپتيك تانك پيش ساخته بتني جهت تصفيه فاضلاب بسيار مهم است تست هاي مربوط به بتن و ابند بودن آن از اساسي ترين مسايل مباحث استاندارد و كنترل كيفيت در ساخت سپتيك تانك مي باشد.
تست آبند تست آبند
مقاومت بتن سپتیک مقاومت بتن سپتیک
تست ملات سپتیک تست ملات سپتیک