استاندارد مواد بيوتكنولوژي

استاندارد مواد بيوتكنولوژي
استاندارد مواد بيوتكنولوژي

استاندارد مواد بيوتكنولوژي

جهت استفاده از باكتريهاي تصفيه سپتيك تانك ارائه گواهي نامه هاي ايمني و ساخت بسيار حائز اهميت مي باشد.بدليل انمتخابي بودن و تخصصي شدن باكتريهاي تصفيه كننده آلودگي وجود گواهينامه هاي كارخانه اطمينان بخش مشتريان مي باشد.استانداردهايي كه تحت ليسانس آمريكا و آلمان و انگلستان به كشورهاي در حال توسعه مثل هند و چين داده شده و توليد كننده اصلي آن در تمام زمينه هاي كشاورزي وآبزي پروري وتصفيه فاضلاب مي باشند.